1. Podmiot odpowiedzialny:
REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

Regulamin serwisu www.ebi-online.pl stanowi dokument regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. rodzaj, zakres usług, warunki oraz wymagania techniczne potrzebne do ich realizacji), określa m. in. podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, tryb postępowania reklamacyjnego jak również politykę ochrony danych osobowych.

§1 Postanowienia ogólne

Firma KIMZE Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, przy ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Macierzysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438603 NIP: 118-20-88-170,
2. Kontakt:
1. Formularz e-mail: www.ebi-online.pl/kontakt/
2. Nr tel.: (+48) 606 877 108
3. Nr konta bankowego: 26124061751111001066142727

§2 Warunki korzystania z usług

1. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Zakupienie kursu lub szkolenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia materiałów szkoleniowych oraz korzystania z serwisu www.ebi-online.pl konieczne jest:
1. Posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie.
2. Posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0 lub innej o podobnych właściwościach technicznych.
c. Posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Posiadanie zainstalowanego programu rozpakowywującego typu RAR lub ZIP i
odczytującego pliki PDF, takiego jak Acrobat Reader XI lub zgodny. Program RAR oraz Acrobat Reader XI.

§3 Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
1. a) Organizator – podmiot odpowiedzialny;
2. b) Usługa – kurs bądź szkolenie prowadzone za pośrednictwem sieci Internet (kształcenie na odległość);
3. c) Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w kursie czy szkoleniu na podstawie zasad określonych w Regulaminie;
4. d) Kursant – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie została dopuszczona do udziału w kursie bądź szkoleniu;
5. e) Trener – nauczyciel, wykładowca, instruktor, prowadzący kurs lub szkolenie;
6. f) Użytkownik – Kursant i Wykładowca;

§4 Przebieg transakcji

1. Zakup usługi następuje za pośrednictwem portalu internetowego Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Jednakże po dokonaniu zakupu przez Kursanta, cena usługi nie może zostać zmieniona.
3. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży na odległość uważa się moment, w którym Organizator otrzyma od Kandydata drogą mailową formularz zakupu bądź potwierdzenie o zakupie z portalu, na którym widniało ogłoszenie.
4. Każda osoba, która dokona zakupu usługi zobowiązana jest do dokonania stosownej wpłaty przelewem/przekazem bezpośrednio na konto bankowe Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia deklaracji zakupu usługi. Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia w przyszłości transakcji Kandydatowi, który nie dokonał wpłaty po deklaracji zakupu usługi.
5. Do opłaty za usługę należy doliczyć odpowiednią kwotę za przesyłkę, o ile nie postanowiono inaczej.
6. W razie złożenia przez Kandydata deklaracji o zakupie wybranej usługi telefonicznie, bądź za pośrednictwem emaila– za moment dokonania zakupu uważa się chwilę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.
7. Przekazanie materiałów szkoleniowych określonych w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
8. Po dokonaniu zakupu dostęp do kursu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze względu na możliwość zapoznania się z treścią kursu, a tym samym spełnienie świadczenia przez Organizatora zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
9. Rozpoczęcie świadczenia usługi przez Organizatora następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za usługę na rachunku bankowym Organizatora. Klient poprzez dokonanie płatności wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Osoba, która otrzyma od organizatora kursu link dostępu online oraz hasło do materiałów szkoleniowych kursu lub kursów.
W takim wypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
11. Do każdego kursu online dołączona jest szczegółowa instrukcja pozwalająca samodzielnie obsłużyć dany kurs, a także zapewniona jest wszechstronna pomoc organizatora kursu.

§5 Organizacja kursu

1. Kandydat uzyskuje statut Kursanta bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Organizatora.
2. Komplet materiałów szkoleniowych w formacie RAR, DivX, MPEG, PDF, DOC niezbędnych do odbycia kursu w formie samokształcenia zostanie udostępniony po zaksięgowania wpłaty za kurs.

§6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie wiedzy i umiejętności przekazanych Kursantowi w czasie trwania kursu lub szkolenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kursant, a które uniemożliwiają korzystanie z plików zawierających materiały dydaktyczne lub filmy instruktażowe.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu usług spowodowane wypadkami losowymi, na które Organizator nie miał wpływu, a których wcześniej nie mógł przewidzieć. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Kursanci zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, iż może odmówić osobie/kursantowi udziału w kursie lub szkoleniu z powodów naruszających regulamin, zdrowotnych(niezdolnych do podjęcia nauki) lub innych niestosownych zachowań uczestnika bądź osoby zainteresowanej a także z limitu miejsc.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za staranny dobór autorów materiałów szkoleniowych oraz Trenera w celu prawidłowej realizacji oferowanych Usług.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Kandydat oraz Kursant korzystający z usług Organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług.
2.Organizator będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kursantów bądź Kandydatów i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim z wyjątkiem Trenera oraz pracowników Organizatora zobowiązanych zachować te dane w tajemnicy.
3. Kandydat/Kursant wyraża zgodę na zapis oraz przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (plików cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.
4. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności Organizatora.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora należy zgłaszać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać:
1. oznaczenie Kursanta oraz reklamowanej usługi;
2. wskazanie i uzasadnienie podstaw reklamacji;
3. wskazanie zakresu żądania składającego reklamację.
3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 1. Organizator pozostawi ją nierozpatrzoną po uprzednim wezwaniu Kursanta za pośrednictwem poczty elektronicznej do jej uzupełnienia.
4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Organizator rozpatrzy doręczoną reklamację.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator prześle podjętą decyzję Kursantowi za pomocą poczty elektronicznej.
6. Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane w po otrzymaniu przez Kursanta odpowiedzi pozytywnej bądź negatywnej na złożoną reklamację.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zabronione jest dostarczanie na łamach serwisu przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3. Filmy instruktażowe oraz wszelkie inne materiały szkoleniowe stanowiące podstawę Usług strzeżone są prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie, powielanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez zgody Organizatora jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
4. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania okresowych bądź stałych zmian w powyższym Regulaminie, o których aktualni kursanci będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług przez Organizatora będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora. 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez Organizatora przysługuje Kandydatowi bądź Kursantowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r.